Vedtekter for QGIS Norge


Vedtatt på stiftelsesmøte 12/12/2016

1. Foreningens navn

Foreningens navn er «QGIS Norge», ved bruk på engelsk oversatt til «QGIS Norway».

2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er å spre kunnskap om og oppfordre til bruk av programvarepakken QGIS i Norge, med særlig vekt på tilpasning til norske behov. Videre vil foreningen hjelpe medlemmene med å utveksle erfaringer om bruken av QGIS og å støtte opp under det internasjonale QGIS-prosjektet. Andre open source-teknologier som kan brukes sammen med QGIS (såkalt FOSS4G) er også av interesse for foreningen.

2.2 Eksempler på aktiviteter som støtter opp under dette formålet inkluderer men er ikke begrenset til:

  • Arrangering av workshops og brukermøter
  • Drift av en webside som et forum for norske QGIS-brukere
  • Deltagelse i arrangementer som handler om beslektede felt
  • Dugnader og støtte til oversettelse av QGIS til norsk
  • Dugnader og støtte til videreutvikling av QGIS-programvaren
  • Innhenting av sponsorer til å støtte opp under foreningens aktiviteter

2.3 Styret står fritt til å velge hvilke aktiviteter det vil forfølge til enhver tid, såfremt de er passende med foreningens formål.

2.4 Foreningen skal kunne delta i det internasjonale QGIS-prosjektets (QGIS.org) årsmøte og valg til styringskomité med et stemmegivende medlem, slik det står beskrevet i vedtektene til QGIS.org.

3 Foreningens medlemmer

3.1 Enhver med interesse for QGIS kan melde seg inn i foreningen. Organisasjoner kan også ta ut kollektivt medlemskap på vegne av sine ansatte. Innmeldelse forplikter medlemmet til å respektere foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og beslutninger tatt av årsmøtet eller styret.

3.2 Medlemskap gir stemmerett i foreningens årsmøter. Årsmøtet eller styret kan også bestemme at medlemskap er nødvendig for deltagelse i bestemte aktiviteter eller for tilgang til bestemte felles ressurser. Eksempler på dette kan være men er ikke begrenset til møter/turer, ressurser på internett eller sponsormidler.

3.3 Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.

3.4 Styret har ansvaret for å føre medlemslisten og påse at denne er korrekt.

3.5 Medlemskap avsluttes på et av følgende måter:

  • Ved at medlemmet melder seg ut, med skriftlig beskjed til styret.
  • Ved at medlemmet lar være å betale medlemskontingenten selv etter to skriftlige påminnelser.

4. Foreningens styre

4.1 Styret skal bestå av fem personer, der en er leder og en er nestleder. Man skal tilstrebe et representativt styre med tanke på bakgrunn, kjønn og alder. Ingen enkeltorganisasjon kan ha mer enn en representant i styret.

4.2 Styrets oppgave er foreningens daglige drift, samt planlegging og gjennomføring av aktiviteter og innhenting av sponsormidler.

4.3 Et av styrets medlemmer representerer QGIS Norge i avstemninger avholdt av QGIS.org. Denne personen utpekes av styret.

4.4 Styremedlemmer velges hvert år på det ordinære årsmøtet, for to år av gangen. Styret konstituerer seg selv. På ekstraordinære årsmøter kan det avholdes styrevalg dersom styret eller minst en halvpart av de fremmøtte medlemmene ønsker det. Det er ingen øvre grense for gjenvalg til styret.

4.5 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to andre medlemmer deltar.

4.6 Alle styremøter skal ha et skriftlig referat som kan gjennomgås av foreningens medlemmer.

5. Foreningens årsmøte

5.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, som velger styret og gir retningslinjer for styrets arbeid.

5.2 Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og stemmegivning kan skje elektronisk eller ved fullmakt. En organisasjon kan representeres med inntil tre stemmeberettigede medlemmer.

5.3 En valgkomité på to personer velges av årsmøtet for ett år av gangen.

5.4 Styret legger frem revidert årsregnskap og budsjett på årsmøtet.

5.5 En revisor velges av årsmøtet for to år av gangen.

5.6 Avgjørelser fattes med enkelt flertall (halvparten av de stemmende og fullmakter), unntatt i de tilfeller der vedtektene tilsier noe annet.

5.7 Årsmøtet må innkalles med minst 21 dagers varsel.

5.8 Ekstraordinære årsmøter kan innkalles dersom styret ønsker det, eller en tredel av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette til styret.

5.9 Alle årsmøter skal ha et skriftlig referat som kan gjennomgås av foreningens medlemmer.

6. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må behandles på et årsmøte, enten vanlig eller ekstraordinært. En vedtektsendring krever at endringen vedtas med minst to tredjedels flertall av stemmene.

7. Opphør av foreningen

7.1 Foreningens medlemmer kan beslutte å la foreningen opphøre, der vedtaket må gjøres etter de samme reglene som kreves ved en vedtektsendring.

7.2 Ved opphøring skal alle foreningens aktiviteter opphøre og ressurser som hjemmeside, bankkonto osv. skal legges ned. Resterende økonomiske midler etter at eventuelle kreditorer har fått betalt tilbake gjeld skal doneres til det internasjonale QGIS-prosjektet (QGIS.org).

8. Registrering i Frivillighetsregisteret

Foreningen skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret under aktivitetskategori «7100 – Interesseorganisasjoner» for å kunne kontrollere egne internettdomener, bankkontoer osv. Vedtekter skal registreres i Frivillighetsregisteret, og dersom tilpasninger i vedtektene må gjøres for å oppnå dette vil det avholdes ekstra årsmøte for å gjennomføre det. Videre vil ikke foreningen registrere regnskapsopplysninger i Regnskapsregisteret.

9. Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft fra og med foreningens stiftelsesmøte, den 12/12/201